20002 - 5 หลักรหัสไปรษณีย์ (หน้า 1)

ELIOT JUNIOR HIGH SCHOOL
1830 CONSTITUTION AVE NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 444
PAYNE ELEMENTARY SCHOOL
305 15TH ST NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 397
TUITION GRANT
200 G ST NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 902
SHAED ELEMENTARY SCHOOL
301 DOUGLAS ST NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 399
WILSON ELEMENTARY SCHOOL
660 K ST NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 550
YOUNG ELEMENTARY SCHOOL
820 26TH ST NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 493
PEABODY ELEMENTARY SCHOOL
425 C ST NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 128
AFRICAN CENTERED SWSC WEBB ES
1375 MOUNT OLIVET RD NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 148
BRENT ELEMENTARY SCHOOL
330 3RD ST NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 291
GIBBS ELEMENTARY SCHOOL
500 19TH ST NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 419
BLOW ELEMENTARY SCHOOL
20TH AND GALES STREETS NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 337
PROSPECT ED LEARN DISABILITY
920 F ST NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 116
LANGLEY JUNIOR HIGH SCHOOL
101 T ST NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 195
MINER ELEMENTARY SCHOOL
601 15TH ST NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 437
WHEATLEY ELEMENTARY SCHOOL
1299 NEAL ST NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 551
STUART-HOBSON MIDDLE SCHOOL
410 E ST NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 388
PHELPS CAREER DIVERSION PROGRA
2600 BENNING RD NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 33
LUDLOW-TAYLOR ELEMENTARY
659 G ST NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 364
MAURY ELEMENTARY SCHOOL
1250 CONSTITUTION AVE NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 319
PACE SPECIAL EDUCATION
1900 EAST STREET NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 85
SPINGARN HIGH SCHOOL
2500 BENNING RD NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 706
SPINGARN STAY
2500 BENNING RD NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 124
WEBB ELEMENTARY SCHOOL
1375 MOUNT OLIVET RD NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 509
PHELPS CAREER HIGH SCHOOL
704 26TH ST NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 496
BROWNE JUNIOR HIGH SCHOOL
850 26TH ST NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 554
EMERY ELEMENTARY SCHOOL
1720 1ST ST NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 442
MCKINLEY HIGH SCHOOL
151 T ST NE
DC, 20002 WASHINGTON
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 664