51105 - 5 หลักรหัสไปรษณีย์ (หน้า 1)

WOODROW WILSON MIDDLE SCHOOL
1010 IOWA STREET
Iowa, 51105 SIOUX CITY
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 723
MCKINLEY ELEMENTARY SCHOOL
200 PAXTON STREET
Iowa, 51105 SIOUX CITY
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 218
CENTRAL CAMPUS INDIV LEARNING
1121 JACKSON STREET
Iowa, 51105 SIOUX CITY
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 626
GRANT ELEMENTARY SCHOOL
3001 E 18TH STREET
Iowa, 51105 SIOUX CITY
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 147
IRVING ELEMENTARY SCHOOL
1022 JENNINGS STREET
Iowa, 51105 SIOUX CITY
กรรมการทั้งหมด (ผลรวมของผลการเรียน): 331